Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine Taisyklėmis nustatytos skelbimų ir/ar anketų patalpinimo interneto svetainėje www.autotaurage.lt, (toliau - Internetinė svetainė) ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Naudojantis atitinkama Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė atitinkamoje Internetinėje svetainėje patalpinti bei peržiūrėti Skelbimus apie siūlomus objektus, bei kitą informaciją šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą šioje Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).
1.3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą "Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku". Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
1.4. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja AutoTaurage.lt svetainės savininkas (toliau - Tiekėjas).
1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
1.6. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

2. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

2.1. Vartotojas, norėdamas talpinti Skelbimus, privalo pateikti šiuos būtinus duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą ir/arba mobilaus telefono numerį, slaptažodį. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimų į Internetinę svetainę.
2.2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie motociklo pardavimą negali būti talpinamas parduodamų automobilių Skelbimų kategorijoje). Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą arba suteikiamą paslaugą (priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės kategorijos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).
2.3. Internetinės svetainės duomenų bazėje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) Skelbimą vienu metu.
2.4. Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
2.5. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš Skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.
2.6. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
2.7. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą įskaitant ir „maps.google.com" tinklalapyje šiai Svetainei priklausančių žemėlapių, siuntimą ir/ar laikymą kitoje Internetinėje svetainėje, kuris: - pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); - būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; - keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); - pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
2.8. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų (kaip logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis.
2.9. Patalpindamas fotografijas Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
2.10. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
2.11. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
2.12. Tiekėjas turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

3. Skelbimų pagal kategorijas reikalavimai ir kitos specialios sąlygos

Transporto priemonių skelbimai www.autotaurage.lt svetainėje
3.1. Vartotojai gali nemokamai naudotis šiomis Internetinės Svetainės www.autotaurage.lt teikiamomis paslaugomis: - Skelbimų, patalpinimas; - Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais ir asmeniniais tikslais (skelbimų ar žemėlapių spausdinimas, bei skelbimų siuntimas norimam adresatui el. paštu); - Skelbimų paieška Internetinėje svetainėje pagal autotaurage.lt svetainėje nurodytus ir Vartotojo pasirinktus kriterijus.
Žemėlapių nuorodų talpinimas kitose interneto svetainėse Draudžiamas.
3.2. Vartotojai gali už Svetainės nustatytą mokestį turėti savo Skelbimų Zonas, svetainės AutoTaurage.lt bazėje.
Vartotojas, užsisakęs Skelbimų Zonos planą "Partneris", šešis mėnesius gali naudotis susikurtu internetiniu adresu: www.autotaurage.lt/jusupavadinimas ir galimybę skelbimų peržiūrėtojams matyti visus šio pardavėjo skelbimus.
Vartotojas, užsisakęs Skelbimų Zonos planą "Partneris plius", dvylika mėnesių gali naudotis susikurtu internetiniu adresu: jusupavadinimas.autotaurage.lt, savo skelbimuose talpinti savo pasirinktą logotipą, turėti elektroninį paštą su adresu jusupavadinimas@autotaurage.lt ir galimybę skelbimų peržiūrėtojams matyti visus šio pardavėjo skelbimus.
3.3. Vartotojo patalpinto Skelbimo maksimalus demonstravimo terminas - 31 (trisdešimt viena) diena. Norint pratęsti skelbimo demonstravimo laiką, jį bus galima atnaujinti dar 31 dienai. Atnaujinimų kartų kiekis neribojamas.
3.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti, kad nurodytos paslaugos (skelbimų demonstravimas) bus mokamos, nustatydamas paslaugų įkainius ir jų apmokėjimo tvarką. Nustačius nurodytų paslaugų apmokėjimo įkainius ir tvarką, iki šio nustatymo nemokamai Vartotojo patalpintas Skelbimas bus nemokamai demonstruojamas iki to Skelbimo demonstravimo termino pabaigos.

Specialieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo autotaurage.lt svetainėje sąlygoms
1. Autotaurage.lt svetainės duomenų bazėje galima patalpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių pardavimą, taip pat atitinkamų transporto priemonių atsarginių dalių ir/arba aksesuarų pardavimą. Draudžiama talpinti Skelbimus apie norą pirkti, ir/ar keisti išskyrus "Skelbimų lentoje" esančias skelbimų sritį, kur Vartotojai galės pasiskelbti apie norą ką nors pirkti, parduoti ar atlikti paslaugą automobiline tema.
2. Vartotojas turi teisę keisti Skelbimo turinį, išskyrus transporto priemonės markę ir transporto priemonės modelį.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės. Naudojimosi Internetine svetaine nutraukimas

4.1. Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina Skelbimus iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
4.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
5.3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.
5.4. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
5.5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.
5.6. Laikoma, kad naudojimasis Internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
5.7. Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

6. Informacija apie duomenų apsaugą

6.1. Vartotojas atitinkamoje Internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, namų ar mobilaus telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Internetinės svetainės duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos.
6.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra teikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, suteikti galimybę bendrauti Vartotojams tarpusavyje, užsisakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei vėlesnio Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Internetinės svetainės sistemoje tikslu.
6.3. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
6.4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.5. Vartotojų duomenis esančius mūsų duomenų bazėje mes nenaudojame jokiems marketingo tikslams, o taip pat neperduodame jokiems tretiesiems asmenims. Būna, kad kai kurios skelbimų svetainės prenumeruoja autoTaurage.lt RSS skelbimų srautą ir tuos skelbimus perpublikuoja savo svetainėse. Šiuo atvėju, šiose svetainėse publikuojami skelbimo autoriaus vartotojo vardas, telefono mumeris ir elektroninio pašto adresas, kurie ir taip jau yra paskelbti autoTaurage.lt portale ir tai yra vieša informacija.

7. Autorių ir kitos teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų atitinkamos Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Taikytina teisė

Atitinkamos Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl atitinkamos Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

Tauragė, 2009 m. gruodžio mėn. 01 d.


Pirmoji taisyklė - skelbime turi būti parduodamų transporto priemonių nuotraukų. Be jų skelbimas atrodo blankiai ir nepatraukia dėmesio, todėl jo populiarumas sumažėja net iki dešimties kartų.

Antroji taisyklė - nuotraukos turi būti ryškios, gražios ir suteikti kuo daugiau informacijos apie parduodamą objektą. Fotografuojant, aparatą reikia laikyti statmenai (tokioje padėtyje, kaip parduotuvės vitrinoje). Tik taip optimaliai išnaudosite nuotraukos plotą. Fotografuodami nenaudokite maksimalios fotoaparato raiškos. Pakankama 640x480 pikseliu raiška. Nepatartina nuotraukas apkarpyti ar kitaip pakeisti jų matmenis, nes patalpinus jas į puslapį, nuotraukos gali būti iškraipytos arba dalis jų nesimatyti. Į mūsų svetainę galima įdėti po 10 parduodamos transporto priemonės nuotraukų. Rekomenduojame sveiko automobilio išorę fotografuoti iš visų keturių kampų, kad kiekvienoje nuotraukoje aiškiai matytųsi po dvi transporto priemonės plokštumas. Nuotraukoje turi matytis visas automobilis, o ne tik pvz. galinės durelės ir galinis sparnas. Dar vienoje nuotraukoje turėtų būti matomas interjeras. Fotografuoti rekomenduojame atsisėdus ant galinės sėdynės, pro priekinės sėdynės atlošą. Šiuo atveju turėtų matytis vairuotojo sėdynės apmušalas, vairas, prietaisų skydelis, radija ir pavarų dėžės rankena. Galima naudoti blykstę. Jei automobilis yra daužtas, pagrindinį dėmesį skirkite probleminei vietai, o ne sveikam kampui. Kitomis nuotraukomis galima pabrėžti automobilio privalumus arba svarbesnes detales.

Trečioji taisyklė - informacija apie automobilį turėtų būti kuo išsamesnė. Svarbu atkreipti dėmesį į visus automobilio privalumus. Jeigu mūsų sąraše neradote tokių privalumų, kuriuos turi Jūsų automobilis, įrašykite tai komentaruose. Nepamirškite, kad Jūsų automobiliu gali domėtis ne tik lietuviai, tad rekomenduojame komentarus rašyti keliomis kalbomis. Jeigu Jūsų klaviatūroje nėra rusų kalbos, galite pasinaudoti tinklalapiu www.translit.ru. Trumpus ir nesudėtingus sakinius į užsienio kalbas arba iš jų galite išsiversti pasinaudodami „Google Vertėju", o nuspaudę Ctrl+C ir Ctrl+V klavišus reikiamą tekstą perkelsite į jam skirtą vietą.

Ketvirtoji taisyklė - pateikite ne tik savo telefono numerį su kodu (+370**** arba 00370****), bet ir el. pašto adresą, taip suteiksite galimybę su Jumis susisiekti žmonėms, kurie nekalba lietuviškai ar rusiškai. Reguliariai tikrinkite savo el. pašto dėžutę. Atsakyti rekomenduojame ta pačia kalba, kuria gavote laišką. Nepamirškite, kad kiekvienas, kuris kreipėsi į Jus, gali būti Jūsų automobilio pirkėjas. Jeigu gausite el. laišką Jums nesuprantama kalba, taip pat pasinaudokite „Google Vertėju".

Tikimės, kad mūsų patarimai padės mums visiems sėkmingai vystyti verslą.

Linkime sėkmės.